Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  Kwiaty-bukiety.com.pl

1. Postanowienia ogólne

              1.1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć: Usługodawca – RRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul Podwiejska 39, lok 6, 05-822 Milanówek, NIP 5342653831, REGON 522800989

              1.2. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności

prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);

Sklep internetowy – witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.kwiaty-bukiety.com.pl

przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;

Towar – kwiaty cięte, wiązanki, wence, kwiaty doniczkowe, prezenty sprzedawane detalicznie przez Usługodawcę w Sklepie

internetowym;

Zamówienie – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości

              1.3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z

Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy

sprzedaży.

              1.4.       Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.

              1.5. Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

2.  Zasady realizacji umowy sprzedaży

2.1. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące

przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.

2.2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi

możliwości zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.

 2.3.    Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:

2.3.1. zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;

2.3.2.wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia:

2.3.2.1.poprawne złożenie Zamówienia;

2.3.2.2.zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;

2.3.2.3.potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.

2.4. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.

2.5. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż: zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;

wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;

wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia.

2.6. Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

2.7. Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.

2.8. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Czas realizacji zamówienia tj. całkowity czas oczekiwania jest równy czasowi realizacji zamówienia (maksymalnie do 3 dni roboczych) plus czas dostawy (w zależności od sposobu wysyłki). Dotyczy to produktów dostępnych od ręki. Przy zamówieniach specjalnych, które powstają na zamówienie, czas realizacji wydłuża się i trwa do dziesięciu dni roboczych wzwyż (końcowy termin realizacji ustalam z klientem indywidualnie). W przypadku zamówień produktów o różnych terminach dostawy, terminem ostatecznym jest najdłuższy podany termin. Zamówienia realizuję w kolejności księgowania płatności.

3.    Składanie zamówień

3.1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do  zapłaty ceny.

3.2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.

3.3. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie.

3.4. Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą elektroniczną wskazany przez Klienta adres w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia zalecany jest niezwłoczny kontakt Klienta z Usługodawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.

3.5. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00-20:00, sobota i niedzielia od 08:00 do 17:00 i może potrwać przy Zamówieniach dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej łącznie do 5 dni roboczych.

4.     Zasady dokonywania płatności

4.1. Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru zawiera koszt dostawy.

4.2.Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.

4.3.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaż:

4.3.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.3.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU, PayPal.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego

4.4.     Klient składając Zamówienie wybiera preferowaną przez siebie formę płatności.

4.5.     Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci dowodu sprzedaży lub faktury bez VAT, jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury i podał niezbędne w tym celu dane.

5.   Zasady realizacji dostawy

 • Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
  • Produkt jest dostarczany w terminie wskazanym każdorazowo przez Klienta w kalendarzu dostępnym podczas wypełniania Formularza Zamówienia, przy czym realizacja Zamówienia odbywa się w następujących terminach:

5.2.1 dostawa kwiatowej przesyłki w dniu złożenia Zamówienia (dostawa od poniedziałku do piątku) – pod warunkiem złożenia i opłacenia Zamówienia do godziny 17:00,
5.2.2 dostawa kwiatowej przesyłki w sobotę – pod warunkiem złożenia i opłacenia Zamówienia do soboty do godziny 14:00,
5.2.3 dostawa kwiatowej przesyłki w niedzielę – pod warunkiem złożenia i opłacenia Zamówienia do niedzieli do godziny 14:00.

5.3.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
– Przesyłka pocztowa.
– Przesyłka kurierska.

– Przesyłka z odbiorem własnym

5.4.     W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem czas realizacji zamówienia

liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.     Reklamacje

6.1. Niniejszy punkt VI. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.2.1 Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.2.2 Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.2.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.3.     Reklamacja może zostać złożona na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul Podwiejska 39, lok 6, 05-822 Milanówek;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ul Podwiejska 39, lok 6, 05-822 Milanówek
6.4.     Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul Podwiejska 39, lok 6, 05-822 Milanówek,
6.5.     Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.6.     W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
6.7.     Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
6.8.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7.       Prawo odstąpienia od umowy

7.1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
7.1.1. pisemnie na adres: ul. Podwiejska 39, lok 6 05-822 Milanówek;
7.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kwiatybukietycompl@gmail.com
7.2.       Zwrot Produktu – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: ul. Podwiejska 39, lok 6 05-822 Milanówek;

7.3.       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.4.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
7.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
7.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7.5.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7.6.       Produkty – rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
7.6.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
7.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.7.       Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:
7.7.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
7.7.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
7.8.       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
7.8.1. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.8.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7.8.3. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7.9.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
7.9.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
7.10.    Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8.         Warunki techniczne korzystania z usługi

8.1. Do korzystania ze Sklepu/Strony, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge – zaktualizowane do najnowszych wersji
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

9.     Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022

9.2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.

9.3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827).

9.4. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

Reklamacje i zwroty

Wszelkie reklamacje i zwroty towarów zakupionych z użyciem Kodu rabatowego będą

rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji i Zwrotów znajdujących się na stronie www.kwiaty-bukiety.com.pl

Postanowienia końcowe:

 1. RRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą one obowiązywały od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej www.kwiaty-bukiety.com.pl
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu

Cywilnego.

Polityka Reklamacji i Zwroty

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Formularz zwrotu/reklamacji

Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

 • Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu zabezpieczonego i starannie spakowanego wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią dowodu zakupu.

 • Adres do wysyłki

ul Podwiejska 39, lok 6, 05-822 Milanówek

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

ul Podwiejska 39, lok 6, 05-822 Milanówek

Do paczki z wypełnionym formularzem zwrotu towaru i zwracanym produktem/produktami dołącz także

wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoriami oraz dowód zakupu.

Towar nie może nosić śladów użytkowania, a przed wysłaniem należy go starannie zapakować.

              Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
RRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Podwiejska 39, lok 6 05-822 Milanówek
www.kwiaty-bukiety.com.pl

kwiatybukietycompl@gmail.com
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………

DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………

NUMER DOWODU ZAKUPU:…………………………..

IMIĘ I NAZWISKO:

……………………………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON: …………………………………………….

EMAIL: …………………………………………………….

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku

                           
Nazwa towaruIlośćCenaPrzyczyna zwrotu
    
    
    

Uwagi Klienta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

……………………………………….

(czytelny podpis Klienta)